Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. oktobrī iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) – Wagram Invest SA/État belge

(Lieta C-640/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Mons

Pamatlietas puses

Prasītāja: Wagram Invest SA

Atbildētāja: État belge

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Ceturtās Direktīvas 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem 1 , 2. panta 3. punktā lietoto jēdzienu “skaidrs un patiess priekšstats” gadījumā, kad akciju sabiedrība iegādājas finanšu aktīvus, peļņas un zaudējumu pārskatā ir atļauts norādīt diskontu attiecībā uz bezprocentu parādu, kura atmaksas termiņš ir ilgāks par vienu gadu, un aktīvu iegādes cenu norādīt aktīvu bilancē kā minētā diskonta atskaitījumu, ņemot vērā iepriekš minētās direktīvas 32. pantā minētos novērtēšanas principus?

Vai vārdkopa “izņēmuma gadījumā”, kas ir priekšnoteikums Padomes Ceturtās Direktīvas 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu [tagad LESD 50. panta 2. punkta g) apakšpunkts] un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 2. panta 5. punkta piemērošanai, un ar ko ir atļauts nepiemērot (citas) minētās direktīvas tiesību normas, ir jāinterpretē tādējādi, ka šo tiesību normu var piemērot tikai tad, ja tiek pierādīts, ka, izpildot šīs direktīvas tiesību normas, nav iespējams ievērot skaidra un patiesa priekšstata sniegšanas principu, ja attiecīgā gadījumā atbilstoši minētās direktīvas 2. panta 4. punktam pielikumos nesniedz papildu informāciju?

Vai iepriekš minētās direktīvas 2. panta 4. punkts ir jāpiemēro prioritārā kārtībā tādējādi, ka tikai tad, ja papildu informācija neļauj faktiski piemērot minētās direktīvas 2. panta 3. punktā nostiprināto skaidra un patiesa priekšstata sniegšanas principu, var īstenot tiesības nepiemērot ar šīs direktīvas 2. panta 5. punktu ieviesto noteikumu un to drīkst darīt tikai izņēmuma gadījumos?

____________

1     Padomes Ceturtā direktīva 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (OV L 222, 11. lpp.).