Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu 12 października 2018 r. – Wagram Invest SA / État belge

(Sprawa C-640/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Mons

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca środek odwoławczy: Wagram Invest SA

Strona przeciwna: État belge

Pytania prejudycjalne

Czy koncepcja prawdziwego i rzetelnego obrazu spółki, o której mowa w art. 2 ust. 3 czwartej dyrektywy 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek1 zezwala - na etapie kupna finansowych środków trwałych przez spółkę akcyjną - na wpis, jako obciążenie w ramach pozycji zysków i strat, skonta związanego z długiem, którego okres spłaty wynosi dłużej niż rok i który nie prowadzi do powstania prawa do odsetek, oraz na wpis ceny nabycia środków trwałych w bilansie po stronie aktywów po odjęciu skonta, biorąc pod uwagę zasady regulujące wycenę zawarte w art. 32 rzeczonej dyrektywy?

Czy sformułowanie „w wyjątkowych przypadkach”, warunkujące zastosowanie art. 2 ust. 5 dyrektywy Rady [78/660/EWG] z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu [EWG] w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, pozwalające na odstąpienie od stosowania (innego) przepisu dyrektywy, należy interpretować w taki sposób, że przepis ów znajduje zastosowanie jedynie jeżeli zostanie stwierdzone, że poszanowanie celu prawdziwego i rzetelnego przedstawienia obrazu spółki nie może zostać osiągnięte w drodze poszanowania przepisów rzeczonej dyrektywy, uzupełnionych w danym wypadku podaniem dodatkowych informacji w załącznikach, zgodnie z art. 2 ust. 4 owej dyrektywy?

Czy należy przyznać pierwszeństwo w stosowaniu art. 2 ust. 4 rzeczonej dyrektywy, tak iż zastosowanie ustanowionej przez jej art. 2 ust. 5 możliwości odstąpienia od stosowania przepisu dyrektywy jest możliwe, i to tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli podanie dodatkowych informacji nie pozwala na zapewnienie skutecznego stosowania zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu spółki [ustanowionej w art. 2 ust. 3 czwartej dyrektywy 78/660/EWG]?

____________

1 Dz.U. 1978, L 222, s. 11.