Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons (Belgicko) 12. októbra 2018 – Wagram Invest SA/État belge

(vec C-640/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Mons

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Wagram Invest SA

Žalovaný: État belge

Prejudiciálne otázky

Dovoľuje pojem verný a pravdivý obraz uvedený v článku 2 ods. 3 štvrtej smernice 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností1 , berúc do úvahy zásady oceňovania uvedené v článku 32 tejto smernice, aby sa pri kúpe dlhodobého finančného majetku akciovou spoločnosťou zaúčtoval na ťarchu účtu ziskov a strát diskont spojený s bezúročným záväzkom v trvaní viac ako jedného roka a aby sa obstarávacia cena dlhodobého majetku zaúčtovala v súvahe pod aktíva po odpočítaní uvedeného diskontu?

Má sa výraz ,vo výnimočných prípadoch‘, ktorým je podmienené uplatnenie článku 2 ods. 5 smernice Rady z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy [EHS, teraz článok 50 ods. 2 písm. g) ZFEÚ], a ktorý dovoľuje neuplatniť (iné) ustanovenie uvedenej smernice, vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie sa môže uplatniť len vtedy, ak sa konštatuje, že zásadu verného a pravdivého obrazu nemožno dosiahnuť dodržaním ustanovení tejto smernice s prípadným doplnením dodatočných informácií do poznámok podľa článku 2 ods. 4 tejto smernice?

Má sa článok 2 ods. 4 uvedenej smernice uplatniť prednostne tak, že iba ak účinné uplatnenie zásady verného a pravdivého obrazu zakotvenej v článku 2 ods. 3 uvedenej smernice nemožno zabezpečiť poskytnutím dodatočných informácií, pripúšťa sa možnosť neuplatniť určité ustanovenie tejto smernice, stanovená v jej článku 2 ods. 5, a to len vo výnimočných prípadoch?

____________

1 Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy (Ú. v. ES L 222, 1978, s. 11; Mim. vyd. 17/001, s. 21).