Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Mons (Belgija) 12. oktobra 2018 – Wagram Invest SA/État belge

(Zadeva C-640/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Mons

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Wagram Invest SA

Nasprotna stranka: État belge

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali pojem resničnega in poštenega prikaza iz člena 2(3) Četrte direktive št. 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb1 omogoča, da se, kadar delniška družba kupi finančna sredstva, diskont v zvezi z brezobrestnim dolgom z rokom vračila nad eno leto v izkaz poslovnega izida knjiži kot odhodek, nabavna cena za sredstvo pa se v bilanco knjiži med sredstva z odbitkom navedenega diskonta, ob upoštevanju načel vrednotenja iz člena 32 navedene direktive?

Ali je treba besedilo ‚v izjemnih primerih‘, ki je pogoj za uporabo člena 2(5) Direktive Sveta z dne 25. julija 1978, ki temelji na členu 54(3), (g) Pogodbe [EGS, zdaj člen 50(2)(g) PDEU] o letnih računovodskih izkazih nekaterih oblik družb, ki omogoča, da se ne uporabi (druga) določba navedene direktive, razlagati tako, da se ta določba lahko uporablja le, če se ugotovi, da resničnega in poštenega prikaza ni mogoče doseči s spoštovanjem zahtev te direktive, po potrebi z dopolnitvijo z dodatnimi podatki v skladu s členom 2(4) navedene direktive?

Ali je treba člen 2(4) navedene direktive uporabiti prednostno, tako da se lahko možnost odstopanja od uporabe določbe navedene direktive iz njenega člena 2(5) izključno v izjemnih primerih uporabi samo, če dodatna pojasnila ne omogočajo zagotovitve učinkovite uporabe načela resničnega in poštenega prikaza iz člena 2(3) te direktive?

____________

1 Četrta direktiva Sveta z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 21).