Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 10 октомври 2018 г. — Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Дело C-632/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Ответник: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Преюдициални въпроси

Трябва ли точки 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 и 20.33 от Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки [в Европейския съюз]1 да се тълкуват в смисъл, че отделен институционален субект, който e под контрола на държавното управление, следва да се счита за непазарен субект и следователно попада в сектор „Държавно управление“, ако има характеристиките на каптивна финансова институция, без да е необходимо да се проверява критерият за излагането му на риск?

Може ли субект, който извършва дейност под контрола на държавното управление, да се квалифицира като каптивна финансова институция по смисъла на точки 2.21—2.23, 2.27 и 2.28 от Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки:

а)    поради това че с регламентирането на дейността му от държавното управление се изземват правомощията по отношение на активите му, макар да му се оставя способността да взема решение относно това дали да предостави отпусканите от него ипотечни кредити, и относно срока, размера и някои от условията им, като същевременно се определят други аспекти и по-специално лихвеният процент по кредитите,

б)    по-специално поради това че с предоставяната от държавното управление гаранция за сключените от субекта заеми се изземват правомощията по отношение на пасивите му, без да се проверяват целта и последиците от такава гаранция предвид характерните ѝ особености в случая и икономическата ѝ логика?“

____________

1 ОВ L 174, стр. 1.