Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Belgie) dne 10. října 2018 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL v. Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Věc C-632/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d’État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Žalovaný: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Předběžné otázky

Musí být odstavce 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 a 20.33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů1 vykládány v tom smyslu, že samostatná institucionální jednotka ovládaná vládní institucí musí být považována za netržní, a tudíž spadá do sektoru vládních institucí, pokud vykazuje charakteristiky kaptivní finanční instituce, aniž je třeba zkoumat kritérium jejího podstoupení rizika?

Může být jednotka fungující pod kontrolou vládní instituce kvalifikována jako kaptivní finanční instituce ve smyslu odstavců 2.21 až 2.23, 2.27 a 2.28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů:

z důvodu, že zmíněná vládní instituce stanoví právní úpravu její činnosti tak, že jí nepřiznává samostatnost v rozhodování o jejích aktivech, i když jí ponechává pravomoc rozhodovat o poskytování hypotečních úvěrů, době jejich trvání, jejich výši a některých dalších podmínkách, přičemž zároveň určuje některé jiné prvky, zejména úrokovou sazbu použitelnou na takové úvěry;

z důvodu, že zejména v důsledku záruky, již zmíněná vládní instituce přijímá za její zápůjčky, nemá samostatnost v rozhodování o svých pasivech, aniž je třeba zkoumat účel a účinky takové záruky s ohledem na její charakteristiky v projednávané věci a na příslušnou ekonomickou realitu?

____________

1     Úř. věst. L 174, s. 1.