Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 10. oktober 2018 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL mod Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Sag C-632/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Sagsøgt: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Præjudicielle spørgsmål

Skal punkt 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 og 20.33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 1 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem fortolkes således, at en separat finansiel institution, der ledes af den offentlige forvaltning og service, skal anses for at være ikke-markedsmæssig og således henhører under sektoren offentlig forvaltning og service, hvis institutionen udviser kendetegn som koncerntilknyttet finansiel institution, uden at kriteriet om udsættelse for risiko skal undersøges?

Kan en enhed, der drives under den offentlige forvaltning og service, kvalificeres som en koncerntilknyttet finansiel institution som omhandlet i punkt 2.21 – 2.23, 2.27 og 2.28 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem:

a)    da denne offentlige forvaltning og services regulering af selskabets virksomhed fjerner dets kontrol over sine aktiver, skønt reguleringen overlader selskabet evnen til at træffe afgørelse om tildelingen af de realkreditlån, som det yder, varigheden og størrelsen heraf samt visse af betingelserne herfor, mens andre forhold, som bl.a. de rentesatser, de er underkastet, er fastlagt,

b)    da den garanti, som denne offentlige forvaltning og service har stillet for de lån, som den optager, bl.a. fjerner dens kontrol over sine passiver, uden at der er foretaget en undersøgelse af formålet med og virkningerne af en sådan garanti på grundlag af dens kendetegn i det foreliggende tilfælde og af den underliggende økonomiske virkelighed?

____________

1     EUT L 174, s. 1.