Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 10.10.2018 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL v. Institut des Comptes nationaux (ICN)

(asia C-632/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Hakija: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Vastapuoli: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä 21.5.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/20131 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 ja 20.33 kohtaa tulkittava siten, että erillisen institutionaalisen yksikön, joka on julkisyhteisön määräysvallassa, on katsottava olevan markkinaton toimija ja näin ollen kuuluvan julkisyhteisöjen sektoriin, jos sillä on konserninsisäisen rahoitusyksikön ominaisuudet, ja ettei ole tarpeen tutkia kriteeriä, joka koskee sen altistumista riskille?

Voidaanko julkisyhteisön määräysvallan alaisena toimivaa yksikköä pitää Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä 21.5.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 2.21–2.23, 2.27 ja 2.28 kohdassa tarkoitettuna konserninsisäisenä rahoitusyksikkönä

a)    sen perusteella, että kyseisen julkisyhteisön sen toimintaan kohdistamalla sääntelyllä viedään siltä hallinta sen varoihin, vaikka siinä jätetään sille kyky päättää antamiensa kiinnelainojen myöntämisestä, kestosta, määrästä ja tietyistä niiden ehdoista mutta määrätään niihin liittyvistä muista seikoista ja erityisesti korkoprosentista;

b)    erityisesti sen perusteella, että julkisyhteisön sen ottamille lainoille antama takaus vie siltä hallinnan sen velkoihin, ilman että tutkitaan tällaisen takauksen tarkoitusta ja vaikutuksia takauksella tässä tapauksessa olevien ominaispiirteiden ja sen taustalla olevan taloudellisen todellisuuden perusteella?

____________

1 EUVL 2013, L 174, s. 1.