Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Belgien) den 10 oktober 2018 – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL mot Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Mål C-632/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Sökande: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Motpart: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Tolkningsfrågor

Ska punkterna 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 och 20.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet(1 ) tolkas så, att en separat institutionell enhet, som kontrolleras av en offentlig förvaltning, ska betraktas som icke-marknadsinriktad och därmed hänföras till sektorn offentlig förvaltning om den har de egenskaper som utmärker ett koncerninternt finansinstitut, utan att det är nödvändigt att pröva kriteriet om dess riskexponering?

Kan en enhet som kontrolleras av en offentlig förvaltning klassificeras som koncerninternt finansinstitut i den mening som avses i punkterna 2.21–2.23, 2.27 och 2.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

a)    på grund av att den offentliga förvaltningens reglering av dess verksamhet fråntar enheten kontrollen över sina tillgångar, trots att enheten kan besluta om de hypotekslån som den beviljar, om lånens varaktighet, storlek och vissa av lånevillkoren, samtidigt som den offentliga förvaltningen bestämmer över andra faktorer, däribland räntesatsen för dessa lån,

b)    på grund av att den garanti som den offentliga förvaltningen beviljar för enhetens upplåning fråntar enheten kontrollen över dess skulder, utan någon granskning av syftet med och följderna av en sådan garanti beroende på dess egenskaper i det aktuella fallet och den bakomliggande ekonomiska verkligheten?

____________

(1 ) EUT L 174, s. 1.