Language of document :

Преюдициално запитване от Сour d'appel de Paris (Франция), постъпило на 15 октомври 2018 г. — A/Daniel B, UD, AFP, B, L

(Дело C-649/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Paris

Страни в главното производство

Въззивник: A

Въззиваеми: Daniel B, UD, AFP, B, L

Преюдициален въпрос

Съдът трябва да се произнесе по въпроса дали европейската правна уредба, и по-специално

– член 34 ДФЕС,

– разпоредбите на член 85в от (изменената) европейска Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба1 ,

– клаузата за вътрешния пазар по член 3 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия2 ,

позволяват на държава членка на Съюза да наложи на своя територия на фармацевтите, граждани на друга държава членка на Съюза, специфични правила относно:

– забраната за привличане на клиенти чрез процедури и методи, считани за противоречащи на достойнството на професията по смисъла на действащия член R 4235-22 от френския Кодекс за общественото здравеопазване,

– забраната за насърчаване на пациентите да злоупотребяват с лекарствени продукти по смисъла на действащия член R 4235-64 от френския Кодекс за общественото здравеопазване,

– задължението за спазване на добрите практики на разпространение на лекарствени продукти, определени от публичните органи на държавата членка, изискващи включването на здравен въпросник в процедурата за онлайн поръчка на лекарствени продукти и забраняващи използването на възмездната услуга по каталогизиране по смисъла на действащата Наредба на министъра по социалните въпроси и здравеопазването от 28 ноември 2016 г?

____________

1 ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3.

2 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).