Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Paris (Francie) dne 15. října 2018 – A v. Daniel B, UD, AFP, B, L

(Věc C-649/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Paris

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v odvolacím řízení: A

Odpůrci v odvolacím řízení: Daniel B, UD, AFP, B, L

Předběžné otázky

Soudní dvůr se musí rozhodnout o otázce, zda evropská právní úprava a v rámci ní zejména

- článek 34 SFEU;

- ustanovení článku 85c směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství1 týkajícím se humánních léčivých přípravků,

- ustanovení o vnitřním trhu článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu2 ,

umožňuje členskému státu Unie stanovit na svém území pro lékárníky pocházející z jiného členského státu Unie zvláštní pravidla týkající se:

- zákazu oslovovat zákazníky prostřednictvím postupů a prostředků, jež jsou považovány za odporující důstojnosti povolání ve smyslu aktuálního znění článku R 4235-22 francouzského code de la santé publique (zákon o veřejném zdraví)?

- zákazu vybízet pacienty k nadměrné konzumaci léčivých přípravků ve smyslu aktuálního znění článku R 4235-64 francouzského code de la santé publique (zákon o veřejném zdraví)?

- povinnosti dodržovat zásady vydávání léčivých přípravků definované orgánem veřejné moci členského státu, které mimo jiné vyžadují zařazení zdravotního dotazníku do procesu objednávky léčivých přípravků přes internet a zakazují využívat placený vyhledávací odkaz ve smyslu aktuálního znění vyhlášky Ministre des affaires sociales et de la santé (francouzské ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví) ze dne 28. listopadu 2016 o zásadách vydávání léčivých přípravků?

____________

1     Úř. věst. 2001, L 311, s. 67; Zvl. vyd. 13/27, s. 69.

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. 2000, L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399).