Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. oktobrī iesniedza Cour d'appel de Paris (Francija) – A/Daniel B, UD, AFP, B, L

(Lieta C-649/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Paris

Pamatlietas puses

Prasītāja: A

Atbildētāji: Daniel B, UD, AFP, B, L

Prejudiciālie jautājumi

Uzdod kancelejai nosūtīt Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālos jautājumus, lai noskaidrotu, vai ar Eiropas tiesisko regulējumu, it īpaši

– LESD 34. pantu,

– Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/83/EK (ar grozījumiem) (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm 1 , 85.quater panta noteikumiem,

– Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību 2 , iekšējā tirgū 3. pantu “Iekšējais tirgus”,

Savienības dalībvalstij ir atļauts savā teritorijā citas Savienības dalībvalsts farmaceitiem paredzēt īpašus noteikumus, kas attiecas uz

– aizliegumu mudināt klientus iegādāties zāles, izmantojot līdzekļus un praksi, kas pašreizējā (Francijas) Sabiedrības veselības aizsardzības kodeksa R 4235-22. panta izpratnē ir uzskatāmi par nesaderīgiem ar profesionālo cieņu[;]

– aizliegumu mudināt pacientus pārmērīgi lietot zāles pašreizējā Sabiedrības veselības aizsardzības kodeksa R 4235-64. panta izpratnē[;]

– pienākumu ievērot zāļu izplatīšanas labo praksi, ko ir noteikusi dalībvalsts iestāde, prasot zāļu pasūtīšanas tiešsaistē procesā iekļaut anketu par veselības stāvokli un aizliedzot izmantot maksas atsauces pakalpojumu atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem Veselības un sociālo lietu ministra 2016. gada 28. novembra Noteikumiem[.]

____________

1     OV L 311, 67. lpp.

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 1. lpp.).