Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Paris (Francja) w dniu 15 października 2018 r. – A / Daniel B, UD, AFP, B, L

(Sprawa C-649/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Paris

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: A

Druga strona postępowania: Daniel B, UD, AFP, B, L

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy unijne, w tym w szczególności,

- art. 34 TFUE,

- przepisy art. 85c dyrektywy europejskiej 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi1 (ze zmianami),

- klauzula rynku wewnętrznego, o której mowa w art. 3 dyrektywy [2000/31/WE] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego [w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywy o handlu elektronicznym)]2 ,

zezwalają państwu członkowskiemu Unii na wprowadzenie na swoim terytorium w odniesieniu do farmaceutów będących obywatelami innego państwa członkowskiego Unii szczególnych przepisów obejmujących:

- zakaz zwracania się z ofertą do klientów za pomocą metod i środków uznanych za uwłaczające godności zawodu zgodnie z aktualnym brzmieniem art. R 4235-22 [Or. 5] francuskiego kodeksu zdrowia publicznego?

- zakaz zachęcania pacjentów do nadużywania produktów leczniczych zgodnie z aktualnym brzmieniem art. R 4235-64 francuskiego kodeksu zdrowia publicznego?

- obowiązek przestrzegania określonych przez organ publiczny państwa członkowskiego dobrych praktyk wydawania produktów leczniczych, polegających m.in. na wymogu załączania w trakcie procesu zamawiania produktów leczniczych przez Internet kwestionariusza o stanie zdrowia oraz zakazie korzystania z odpłatnego serwisu internetowego reklamy kontekstowej, zgodnie z aktualnym brzmieniem zarządzenia z dnia 28 listopada 2016 r. (francuskiego) ministra spraw społecznych i zdrowia?

____________

1     Dz.U. L 311, s. 67.

2     Dz.U. L 178, s. 1.