Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris (Francúzsko) 15. októbra 2018 – A/Daniel B, UD, AFP, B, L

(vec C-649/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d'appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: A

Žalovaní: Daniel B, UD, AFP, B, L

Prejudiciálne otázky

Súdny dvor sa má vyjadriť k otázke, či európska právna úprava a v rámci nej najmä

článok 34 ZFEÚ,

ustanovenia článku 85c európskej smernice (v znení zmien) 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch1 ,

ustanovenie o vnútornom trhu obsiahnuté v článku 3 smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti pre oblasť elektronického obchodu2 ,

členskému štátu Únie povoľujú na svojom území uplatniť na lekárnikov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu Únie, osobitné pravidlá týkajúce sa:

zákazu oslovovať zákazníkov postupmi a prostriedkami, ktoré sa považujú za odporujúce dôstojnosti povolania v zmysle súčasného znenia článku R 4235-22 code français de la santé publique (francúzsky zákon o verejnom zdraví),

zákazu nabádať pacientov na nadmerné užívanie liekov v zmysle článku R 4235-64 code français de la santé publique (francúzsky zákon o verejnom zdraví),

povinnosti dodržiavať osvedčené postupy vydávania liekov definované orgánom verejnej moci členského štátu, ktoré okrem iného požadujú do postupu zadávania objednávky liekov cez internet zaradiť zdravotný dotazník a ktoré zakazujú využívať platený vyhľadávací odkaz, v zmysle súčasného znenia arrêté du 28 novembre 2016 du Ministre (français) des affaires sociales et de la santé, relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments [nariadenie (francúzskeho) ministerstva sociálnych vecí a zdravotníctva o osvedčených postupoch vydávania liekov z 28. novembra 2016]?

____________

1 Ú. v. ES L 311, 2001, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69.

2 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).