Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Paris (Frankrike) den 15 oktober 2018 – A mot Daniel B, UD, AFP, B, L

(Mål C-649/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Paris

Parter i det nationella målet

Klagande: A

Motparter: Daniel B, UD, AFP, B, L

Tolkningsfråga

Är det förenligt med unionsrätten – och i synnerhet med artikel 34 FEUF, artikel 85c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (i ändrad lydelse) och med klausulen om den inre marknaden i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel – att en medlemsstat på sitt territorium, för apotekare som är medborgare i en annan medlemsstat, inför särskilda bestämmelser om förbud mot att värva kunder med metoder som anses strida mot yrkets värdighet enligt den nuvarande lydelsen av artikel R 4235–22 i den franska lagen om folkhälsan, förbud mot att uppmuntra patienter till olämplig konsumtion av läkemedel enligt den nuvarande lydelsen av artikel R 4235–64 i den franska lagen om folkhälsan och om skyldighet att iaktta god praxis vid utlämning av läkemedel, vilken fastställts av den förstnämnda medlemsstatens myndigheter, samt kräver att ett frågeformulär om hälsa utgör en del av förfarandet vid beställning av läkemedel på internet och förbjuder användning av en annonseringstjänst (référencement payant), enligt den nuvarande lydelsen av (den franska) social- och hälsovårdsministerns förordning av den 28 november 2016?

____________