Language of document :

Жалба, подадена на 3 октомври 2018 г. — Република Полша/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

(Дело C-626/18)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Ответници: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отменят член 1, точка 2, буква а), член 1, точка 2 буква б) и член 3, параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги1 , и

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски в производството.

При условията на евентуалност, ако Съдът приеме, че не е възможно обжалваните разпоредби от Директива (ЕС) 2018/957 да бъдат отделени от останалата част от същата директива без да се промени същността ѝ, Република Полша иска Директива (ЕС) 2018/957 да бъде отменена изцяло.

Основания и основни доводи

В подкрепа на искането си за отмяна на обжалваните разпоредби от Директива 2018/957 Република Полша изтъква следните основания:

1)    Въвеждане на ограничения, които са забранени с член 56 ДФЕС, за свободното предоставяне на услуги в рамките на Съюза по отношение на гражданите на държавите членки, които са се установили в държава членка, различна от тази, в която се намира лицето, за което са предназначени услугите, чрез:

а)    задължаване на държавите членки да гарантират на командированите работници възнаграждение, включително ставки за извънреден труд, определено съгласно правото или практиката на държавата на командироване (член 1, точка 2, буква а), и

б)    задължаване на държавите членки по принцип да гарантират на командированите работници всички приложими ред и условия на работа, определени съгласно правото или практиката на държавата на командироване, когато действителната продължителност на командироване на един работник или общата продължителност на командироване на работници, които се сменят за изпълнение на същата задача, надхвърля 12 месеца, а когато доставчикът на услуги предостави мотивирано уведомление — 18 месеца (член 1, точка 2, буква б).

2)    Нарушение на член 53, параграф 1 и член 62 ДФЕС поради приемането въз основа на тези разпоредби на мерки, с които не се цели да се улесни упражняването на дейност като самостоятелно заето лице (улесняване на предоставянето на трансгранични услуги) и които противоречат на тази цел.

3)    Нарушение на член 53, параграф 1 и член 62 ДФЕС във връзка с член 58, параграф 1 ДФЕС поради прилагането на обжалваната директива за сектора на автомобилния транспорт (член 3 параграф 3).

Република Полша по-специално твърди, че главната цел на обжалваните разпоредби, отнасящи се до възнаграждението на командированите работниците, е да се ограничи свободното предоставяне на услуги чрез увеличаване на тежестта върху доставчиците на услуги, за да се отстрани конкурентното им предимство, дължащо се на по-ниските равнища на заплащане в държавата, в която е седалището им. Извършените промени водят до дискриминиране на трансграничните доставчици на услуги. Тези изменения не са обосновани с императивни съображения от обществен интерес, по-специално със съображения, свързани със социалната закрила на работниците и лоялната конкуренция. С тях се нарушава и изискването за пропорционалност.

____________

1 ОВ L 173, стр. 16.