Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Korneuburg (Австрия), постъпило на 15 октомври 2018 г. — British Airways Plc/MF

(Дело C-643/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Korneuburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: British Airways Plc

Ответник: MF

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 да се тълкува в смисъл, че опериращият въздушен превозвач може да се позовава и на такива извънредни обстоятелства, които не са настъпили по време на резервирания от пътника полет, а в същия ден при предходен (но не непосредствено преди това) полет със самолета, който в рамките на процедура по ротация е трябвало да бъде използван за резервирания от пътника полет?

Трябва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 да се тълкува в смисъл, че „всички необходими мерки“, които опериращият въздушен превозвач трябва да вземе, за да отпадне при наличие на извънредни обстоятелства задължението за изплащане на обезщетение по член 7 от Регламента, трябва да са насочени единствено към избягването на „извънредните обстоятелства“ (в конкретния случай разпределянето на нов [по-късен] air traffic control slot (слот от органа за контрол на въздушното движение) от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването ЕВРОКОНТРОЛ), или освен това се изисква опериращият въздушен превозвач да предприеме и необходими мерки за избягването на отмяната или на самото голямо закъснение?

При утвърдителен отговор относно изискването за необходимите мерки за избягването на самото голямо закъснение трябва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 да се тълкува в смисъл, че за да отпадне задължението за изплащане на обезщетение по член 7 от Регламента, при въздушния превоз на пътници по маршрут, който се състои от два (или) повече полета, въздушният превозвач трябва да вземе само необходимите мерки за избягване на закъснението на извършвания от него полет, за който съществува опасност от евентуално закъснение; или освен това той трябва да вземе необходимите мерки за избягването на голямо закъснение на отделния пътник при крайния пункт на пристигане (например чрез разглеждане на възможността за промяна на резервацията за друг свързващ полет)?

____________

1 ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.