Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Korneuburg - Rakousko) dne 15. října 2018 – British Airways Plc v. MF

(Věc C-643/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Korneuburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: British Airways Plc

Žalovaná: MF

Předběžné otázky

Musí být čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, vykládán v tom smyslu, že se provozující letecký dopravce může odvolávat i na takové mimořádné okolnosti, které nevznikly u letu zarezervovaného cestujícím v letecké dopravě, nýbrž ve stejný den u - nikoli přímo - předcházejícího letu uskutečněného s letadlem, které mělo být použito v rámci série letů na let zarezervovaný cestujícím?

Musí být čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, vykládán v tom smyslu, že „všechna přiměřená opatření“, která je provozující letecký dopravce povinen přijmout, aby mu v případě mimořádných okolností nevznikla povinnost náhrady škody stanovená v článku 7 tohoto nařízení, musejí být zaměřena pouze na předcházení „mimořádným okolnostem“ (v daném případě přidělení nového [pozdějšího] air traffic control slot ze strany Evropské organizace pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL); nebo také vyžaduje, aby provozující letecký dopravce přijal rovněž přiměřená opatření s cílem předejít samotnému zrušení letu nebo jeho významnému zpoždění?

V případě, že bude potvrzen požadavek přijímat přiměřená opatření s cílem předejít samotnému významnému zpoždění, musí být čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, vykládán v tom smyslu, že letecký dopravce musí v zájmu toho, aby mu nevznikla povinnost náhrady škody stanovená v článku 7 tohoto nařízení, při přepravě cestujících zajišťované leteckým spojením zahrnujícím dva lety (nebo více letů) přijmout pouze přiměřená opatření k předejití zpoždění letu, který má uskutečnit, a u něhož může případné zpoždění hrozit; nebo musí kromě toho přijmout i přiměřená opatření k předejití toho, aby jednotliví cestující neměli významné zpoždění v cílovém místě určení (například prověřením možnosti změny rezervace na jiné letecké spojení)?

____________

1     Úř. věst. 2004, L 46, s.1.