Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. oktobrī iesniedza Landesgericht Korneuburg (Austrija) – British Airways Plc/MF

(Lieta C-643/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Korneuburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: British Airways Plc

Atbildētāja: MF

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka apkalpojošais gaisa pārvadātājs var atsaukties arī uz tādiem ārkārtējiem apstākļiem, kuri nav radušies saistībā ar pasažiera rezervēto lidojumu, bet gan saistībā ar tajā pašā dienā – ne secīgi – iepriekš notikušo lidojumu ar lidmašīnu, ko lidojumu cikla procedūrā bija paredzēts izmantot pasažiera rezervētajā lidojumā?

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “visiem iespējamiem pasākumiem”, kas apkalpojošam gaisa pārvadātājam jāveic, lai ārkārtēju apstākļu gadījumā novērstu pienākumu maksāt kompensāciju atbilstoši regulas 7. pantam, ir jābūt vērstiem tikai uz to, lai izvairītos no “ārkārtējiem apstākļiem” (konkrētajā gadījumā – jaunas [vēlākas] gaisa satiksmes kontroles laika nišas [Air-Traffic-Control-Slot] saņemšanu no Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Eirokontrole); vai arī turklāt tiek prasīts, lai apkalpojošais gaisa pārvadātājs arī pats veic visus iespējamos pasākumus, lai izvairītos no lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās?

Ja uz nepieciešamību pašam gaisa pārvadātājam veikt visus iespējamos pasākumus, lai izvairītos no ilgas kavēšanās, tiek atbildēts apstiprinoši, vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai novērstu pienākumu maksāt kompensāciju atbilstoši regulas 7. pantam, gaisa pārvadātājam, veicot pasažieru pārvadājumu gaisa satiksmes pakalpojumu maršrutā, kas sastāv no diviem (vai vairāk) lidojumiem, ir jāveic tikai iespējamie pasākumi, lai izvairītos no tāda lidojuma kavēšanās, kas tam jāveic un attiecībā uz kuru pastāv kavēšanās risks; vai arī gaisa pārvadātājam turklāt ir jāveic arī iespējamie pasākumi, lai izvairītos no individuāla pasažiera ilgas kavēšanās galamērķī (piemēram, izskatot iespēju veikt rezervācijas maiņu uz citu lidojumu)?

____________

1     OV 2004, L 46, 1. lpp.