Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 15. októbra 2018 – British Airways Plc/MF

(vec C-643/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Korneuburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: MF

Žalovaná: British Airways Plc

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, vykladať v tom zmysle, že prevádzkujúci letecký dopravca sa môže odvolať aj na také mimoriadne okolnosti, ktoré nenastali na lete rezervovanom cestujúcim, ale v ten istý deň na – nie priamo – predchádzajúcom lete uskutočnenom s lietadlom, ktoré malo byť použité v rámci rozpisu letov na let, ktorý si rezervoval cestujúci?

Má sa článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, vykladať v tom zmysle, že „všetky primerané opatrenia“, ktoré mal prevádzkujúci letecký dopravca prijať, aby sa v prípade mimoriadnych okolností oslobodil od povinnosti platiť náhradu podľa článku 7 nariadenia, musia byť zamerané iba na zabránenie mimoriadnym okolnostiam (v konkrétnom prípade pridelenie nových [neskorších] Air-Traffic-Control-Slots zo strany Európskej organizácie pre bezpečnosť leteckej prevádzky EUROCONTROL); alebo sa okrem toho požaduje, aby prevádzkujúci letecký dopravca sám prijal aj primerané opatrenia na zabránenie zrušenia letu alebo veľkého meškania?

Má sa – v prípade potvrdenia nevyhnutnosti primeraných opatrení na zabránenie veľkému meškaniu ako takému – článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, vykladať v tom zmysle, že letecký dopravca musí na to, aby sa oslobodil od povinnosti platiť náhradu podľa článku 7 nariadenia, v prípade prepravy cestujúcich na leteckom spojení, ktoré pozostáva z dvoch (alebo viacerých) letov, prijať iba primerané opatrenia na zabránenie meškaniu letu, v prípade ktorého je prevádzkujúcim dopravcom a ktorému môže hroziť meškanie, alebo okrem toho musí prijať primerané opatrenia na zabránenie veľkému meškaniu konkrétneho cestujúceho v konečnom cieľovom mieste (napríklad preskúmaním možnosti zmeny rezervácie na iné letecké spojenie)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.