Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Korneuburg (Österrike) den 15 oktober 2018 – British Airways Plc mot MF

(Mål C-643/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Korneuburg

Parter i det nationella målet

Klagande: British Airways Plc

Motpart: MF

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004(1 ) av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 tolkas på så sätt att lufttrafikföretaget som utför flygningen också kan åberopa sådana extraordinära omständigheter som inte har inträffat på den flygning som passageraren har bokat, utan på en – inte direkt – föregående flygning med det flygplan som skulle användas inom ramen för ett rotationsförfarande för den flygning som passageraren hade bokat?

2.    Ska artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 tolkas på så sätt att ”alla rimliga åtgärder”, vilka lufttrafikföretaget som utför flygningen ska ha vidtagit för att i händelse av extraordinära omständigheter inte bli skyldigt att betala kompensation i enlighet med artikel 7 i förordningen, endast ska ha varit avsedda att undvika ”extraordinära omständigheter” (i det aktuella fallet genom att den europeiska flygövervakningen EUROCONTROL tilldelade en ny [senare] Air Traffic Control Slot), eller krävs det dessutom att lufttrafikföretaget som utför flygningen också vidtar rimliga åtgärder för att undvika en inställd flygning eller den kraftiga förseningen som sådan?

3.    Om frågan huruvida det är nödvändigt att rimliga åtgärder vidtas för att undvika en kraftig försening som sådan ska besvaras jakande, ska då artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 tolkas på så sätt att lufttrafikföretaget som utför flygningen, för att inte bli skyldigt att betala kompensation i enlighet med artikel 7 i förordningen när passagerare transporteras på en flygförbindelse som består av två (eller fler) flygningar, bara behöver vidta rimliga åtgärder för att undvika att den flygning som detta lufttrafikföretag ska genomföra och som eventuellt riskerar att bli försenad blir försenad, eller på så sätt att lufttrafikföretaget dessutom ska vidta rimliga åtgärder för att undvika en kraftig försening för den enskilde passageraren på den slutliga bestämmelseorten (till exempel genom att kontrollera huruvida det är möjligt att göra en ombokning till en annan flygförbindelse)?

____________

(1 ) EUT L 46, 2004, s. 1.