Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Haskovo (Bulgaria) on esittänyt 18.10.2018 – SZ v. Mitnitsa Burgas

(asia C-652/18)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Haskovo

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SZ

Vastapuoli: Mitnitsa Burgas

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta 26.10.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1889/20051 9 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä valuuttalain (Valuten Zakon) 20 §:n 1 momentin kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jossa säädetään, että kun asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu ilmoittamisvelvollisuus on laiminlyöty, valuuttalain 18 §:n 1 momentin mukaisen 1 000–3 000 BGN:n suuruisen sakon määräämisen lisäksi ilmoittamatta jätetyt käteisvarat – niiden alkuperästä ja käyttötarkoituksesta riippumatta – määrätään täysimääräisesti valtiolle menetetyksi?

____________

1 EUVL 2005, L 309, s. 9.