Language of document :

2018 m. spalio 18 d. Administrativen sad Haskovo (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SZ / Mitnitsa Burgas

(Byla C-652/18)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Haskovo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: SZ

Kita šalis kasaciniame procese: Mitnitsa Burgas

Prejudicinis klausimas

Ar 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės1 9 straipsnio 1 dalis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Valuten Zakon (Valiutų įstatymas) 20 straipsnio 1 dalis, pagal kurią už prievolės deklaruoti pagal Reglamento 3 straipsnį pažeidimą numatytas ne tik piniginės baudos nuo 1 000 BGN iki 3 000 BGN pagal Valuten Zakon 18 straipsnio 1 dalį skyrimas, bet kartu ir visos nedeklaruotų grynųjų pinigų sumos konfiskavimas, neatsižvelgiant į jų kilmę ir panaudojimo paskirtį?

____________

1 OL L 309, 2005, p. 9.