Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 18. oktobrī iesniedza Administrativen sad Haskovo (Bulgārija) – SZ/Mitnitsa Burgas

(Lieta C-652/18)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Haskovo

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzējs: SZ

Atbildētājs kasācijas tiesvedībā: Mitnitsa Burgas

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1889/2005 1 (2005. gada 26. oktobris) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās, 9. panta 1. punkts, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāda valsts tiesību norma kā Valuten Zakon (Valūtas likums) 20. panta 1. punkts, kurā regulas 3. pantā noteiktā deklarēšanas pienākuma neizpildes gadījumā papildus naudas soda piemērošanai saskaņā ar Valuten Zakon 18. panta 1. punktu no 1000 BGN līdz 3000 BGN apmērā kumulatīvi ir paredzēta nedeklarētās skaidrās naudas pilnīga konfiskācija neatkarīgi no tās izcelsmes un izmantošanas mērķa?

____________

1     OV 2005, L 309, 9. lpp.