Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Haskovo (Bulgarije) op 18 oktober 2018 – SZ / Mitnitsa Burgas

(Zaak C-652/18)

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Administrativen sad Haskovo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij tot cassatie: SZ

Verwerende partij in cassatie: Mitnitsa Burgas

Prejudiciële vraag

Moeten artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 1889/20051 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, en artikel 49, lid 3, van het Handvest van grondrechten van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling als in artikel 20, lid 1, van de Valuten Zakon (Bulgaarse valutawet), dat ingeval niet wordt voldaan aan de aangifteplicht krachtens artikel 3 van deze verordening, behalve oplegging van een geldboete tussen 1 000 BGN en 3 000 BGN op grond van artikel 18, lid 1, van de Valuten Zakon, cumulatief voorziet in de volledige confiscatie van de niet-aangegeven liquide middelen, ongeacht de herkomst en het beoogde gebruik ervan?

____________

1 PB 2005, L 309, blz. 9.