Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Haskovo (Bulharsko) 18. októbra 2018 – SZ/Mitnica Burgas

(vec C-652/18)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sad Haskovo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: SZ

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Mitnica Burgas

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/20051 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva, ako aj článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu právnemu predpisu, akým je článok 20 ods. 1 Valuten zakona (menový zákon), ktorý v prípade porušenia ohlasovacej povinnosti podľa článku 3 nariadenia predpokladá okrem uloženia peňažnej pokuty podľa článku 18 ods. 1 menového zákona vo výške od 1 000 BGN do 3 000 BGN kumulatívne aj zhabanie neohlásených peňažných prostriedkov v hotovosti v celej výške bez ohľadu na ich pôvod a účel použitia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 309, 2005, s. 9.