Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Haskovo (Bulgarien) den 18 oktober 2018 – SZ mot Mitnitsa Burgas

(Mål C-652/18)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Haskovo

Parter i det nationella målet

Klagande: SZ

Motpart: Mitnitsa Burgas

Tolkningsfrågor

Ska artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/20051 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen liksom artikel 49.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att de utgör hinder för en nationell bestämmelse som den i artikel 20.1 i Valuten Zakon (valutalagen), som vid åsidosättande av anmälningsplikten som följer av artikel 3 i förordningen, utöver påförande av en administrativ sanktionsavgift enligt artikel 18.1 i Valuten Zakon till ett belopp om minst 1 000 BGN och högst 3 000 BGN föreskriver kumulativt beslagtagande av de icke anmälda kontanta medlen i dess helhet, oberoende av deras ursprung och avsedda användning?

____________

1 EUT L 309, 2005, s. 9.