Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 23 октомври 2018 г. — AQ/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Дело C-662/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: AQ

Ответник: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Преюдициални въпроси

–    Следва ли разпоредбите на член 8 от Директивата от 19 октомври 2009 г.1 да се тълкуват в смисъл, че не допускат при облагането на капиталовата печалба, реализирана по повод на прехвърлянето на ценни книжа, получени при замяната, и на капиталовата печалба с отложено облагане, да се прилагат различни правила за определяне на данъчната основа и данъчната ставка?

–    Следва ли по-специално същите тези разпоредби да се тълкуват в смисъл, че не допускат положение, при което намаляването на данъчната основа, с цел да се отчете продължителността на притежаването на ценните книжа, не се прилага към капиталовата печалба с отложено облагане, с оглед на факта, че това правило за определяне на данъчната основа не е било приложимо към датата, на която е реализирана тази капиталова печалба, а се прилага към капиталовата печалба, реализирана от прехвърлянето на получени при замяната ценни книжа, като се взема предвид датата на замяната, а не датата на придобиването на ценните книжа, предоставени за замяната?

____________

1     Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава членка (ОВ L 310, стр. 34).