Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil dʼÉtat (Frankrig) den 23. oktober 2018 – AQ mod Ministre de lʼAction et des Comptes publics

(Sag C-662/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil dʼÉtat

Parter i hovedsagen

Sagsøger: AQ

Sagsøgt: Ministre de lʼAction et des Comptes publics

Præjudicielle spørgsmål

– Skal bestemmelserne i artikel 8 i direktivet af 19. oktober 2009 1 fortolkes således, at de er til hinder for, at den kapitalgevinst, som er realiseret ved afhændelsen af de værdipapirer, der blev modtaget ved ombytningen, og den kapitalgevinst, som blev henført til udskudt beskatning, beskattes efter forskellige skatteligningsregler og med forskellige satser?

–    Skal de samme bestemmelser navnlig fortolkes således, at de er til hinder for, at de ligningsmæssige fradrag, som skal tage højde for varigheden af ejerskabet af værdipapirerne, ikke finder anvendelse på den kapitalgevinst, der er henført til udskudt beskatning, idet denne skatteligningsregel ikke fandt anvendelse på det tidspunkt, da denne kapitalgevinst blev realiseret, og finder anvendelse på kapitalgevinsten ved afhændelse af de værdipapirer, der blev modtaget ved ombytningen, på grundlag af datoen for ombytningen og ikke datoen for erhvervelsen af de værdipapirer, der blev overdraget ved ombytningen?

____________

1     Rådets direktiv 2009/133/EF af 19.10.2009 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater (EUT L 310, s. 34).