Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 23. októbra 2018 – AQ/Ministre de l’Action et des Comptes publics

(vec C-662/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: AQ

Žalovaný: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Prejudiciálne otázky

Majú sa ustanovenia článku 8 smernice z 19. októbra 20091 vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby kapitálový zisk dosiahnutý z prevodu cenných papierov získaných pri výmene a kapitálový zisk, na ktorý sa vzťahuje odklad zdanenia, boli zdanené podľa odlišných pravidiel pre základ dane a odlišnou sadzbou dane?

Majú sa najmä tie isté ustanovenia vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa nezdaniteľné sumy základu dane určené na zohľadnenie obdobia vlastníctva cenných papierov neuplatňovali na kapitálový zisk, na ktorý sa vzťahuje odklad zdanenia, vzhľadom na to, že toto pravidlo pre základ dane sa neuplatňovalo k dátumu, kedy bol tento kapitálový zisk dosiahnutý a aby sa uplatňovali na kapitálový zisk z prevodu cenných papierov získaných výmenou s prihliadnutím na dátum výmeny a nie na dátum nadobudnutia cenných papierov z výmeny?

____________

1 Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 310, 2009, s. 34).