Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Paris (Francúzsko) 24. októbra 2018 – IT Developement SAS/Free Mobile SAS

(vec C-666/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d'appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: IT Developement SAS

Žalovaná: Free Mobile SAS

Prejudiciálna otázka

Predstavuje skutočnosť, že držiteľ licencie na počítačový program nedodržiava podmienky zmluvy o licencii na počítačový program (uplynutím skúšobnej doby, prekračovaním počtu oprávnených používateľov alebo iných merných jednotiek, ako je počet procesorov, ktoré možno použiť na vykonanie pokynov počítačového programu alebo zmenou zdrojového kódu počítačového programu, ak licencia toto právo vyhradzuje pôvodnému nositeľovi licencie):

porušenie práv (v zmysle smernice 2004/48 z 29. apríla 20041 ) nositeľa autorského práva k počítačovému programu vyhradeného článkom 4 smernice 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov2

alebo sa môže riadiť odlišným právnym režimom, ako je všeobecný režim zmluvnej zodpovednosti?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, s. 16).