Language of document :

Преюдициално запитване от Općinski sud u Novom Zagrebu (Хърватия), постъпило на 19 октомври 2018 г. — Hrvatska radiotelevizija/TY

(Дело C-657/18)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Općinski sud u Novom Zagrebu

Страни в главното производство

Ищец: Hrvatska radiotelevizija

Ответник: TY

Преюдициални въпроси

Съответства ли на член 6, параграф 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и член 18 от […] Договора за функциониране на Европейския съюз, предвид също решения на Съда по дела C-484/15 и C-551/15, разпоредба от националното законодателство — а именно член 1 от Ovršni zakon (Закон за принудителното изпълнение, обнародван в [Narodne novine] № 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 и 73/17) — с която нотариусите се оправомощават да извършват принудително изпълнение на вземания въз основа на автентичен документ, издавайки разпореждане за принудително изпълнение, като изпълнително основание, без изричното съгласие на длъжника.

Може ли тълкуването, извършено от Съда на Европейския съюз в решения от 9 март 2017 г., Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) и Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), да се приложи в разглежданото от запитващата юрисдикция дело № Povrv-2032/17?

____________