Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatië) op 19 oktober 2018 – Hrvatska radiotelevizija/TY

(Zaak C-657/18)

Procestaal: Kroatisch

Verwijzende rechter

Općinski sud u Novom Zagrebu

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Hrvatska radiotelevizija

Verwerende partij: TY

Prejudiciële vragen

Is een bepaling van nationaal recht, te weten artikel 1 van de Ovršni zakon (wet inzake gedwongen executie, gepubliceerd in NN nrs. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 en 73/17), die notarissen de bevoegdheid verleent om op basis van een authentieke akte door middel van het uitvaardigen van een bevel tot executie – als executoriale titel – zonder uitdrukkelijke toestemming van de executieschuldenaar over te gaan tot gedwongen invordering van schulden, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gelet op de arresten van het Hof van Justitie in de zaken C-484/15 en C-551/15.

Kan de uitlegging die is gegeven in de arresten van het Hof van Justitie van 9 maart 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:2017:199) en Pula Parking (C-551/15, EU:2017:193) worden toegepast in de onderhavige zaak, Povrv-2032/17, waarvan de verwijzende rechter kennis dient te nemen?

____________