Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski sud u Novom Zagrebu (Chorwacja) w dniu 19 października 2018 r. – Hrvatska radiotelevizija / TY

(Sprawa C-657/18)

Język postępowania: chorwacki

Sąd odsyłający

Općinski sud u Novom Zagrebu

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Hrvatska radiotelevizija

Strona pozwana: TY

Pytania prejudycjalne

Czy przepis krajowy - art. 1 Ovršni zakon (ustawy o egzekucji, Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17), uprawniający notariuszy do przeprowadzania egzekucji wierzytelności na podstawie autentycznego dokumentu, poprzez wydanie decyzji uwzględniającej wniosek egzekucyjny, jako tytułu wykonawczego, bez wyraźnej zgody dłużnika poddanego egzekucji, jest zgodny z art. 6 ust. 1 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę wyroki wydane w sprawach C-484/15 i C-551/15?

Czy wykładnia przedstawiona w wyrokach Trybunału z dnia 9 marca 2017 r., Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) i Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) może mieć zastosowanie do zawisłego przez sądem odsyłającym postępowania Povrv-2032/17?

____________