Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Novom Zagrebu (Chorvátsko) 19. októbra 2018 – Hrvatska radiotelevizija/TY

(vec C-657/18)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Općinski sud u Novom Zagrebu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hrvatska radiotelevizija

Žalovaná: TY

Prejudiciálne otázky

Je ustanovenie vnútroštátneho práva, akým je článok 1 Ovršni zakon (exekučný zákon, uverejnený v Narodne novine č. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 a 73/17), ktorý splnomocňuje notárov vykonať exekúciu pohľadávok na základe autentického dokumentu prostredníctvom vydania exekučného príkazu, ako exekučného titulu, bez súhlasu povinného, a to s ohľadom na rozsudky Súdneho dvora vo veciach C-484/15 a C-551/15, v súlade s článkom 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s článkom 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

Môže sa výklad podaný v rozsudkoch Súdneho dvora z 9. marca 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) a Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), uplatniť na vec č. Povrv-2032/17, o ktorej má rozhodovať vnútroštátny súd?

____________