Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatien) den 19 oktober 2018 – Hrvatska radiotelevizija mot TY

(Mål C-657/18)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Općinski sud u Novom Zagrebu

Parter i det nationella målet

Klagande: Hrvatska radiotelevizija

Motpart: TY

Tolkningsfrågor

Är en bestämmelse i den nationella lagstiftningen – artikel 1 i Ovršni zakon (som offentliggjordes i Narodne novine nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 och 73/17), som ger en notarie rätt att driva in fordringar på grundval av en handling som äger vitsord och anta beslut om verkställighet, som utgör en exekutionstitel, utan uttryckligt tillstånd från gäldenären – förenlig med artikel 6.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med artikel 18 FEUF, med beaktande av domstolens domar i målen C 484/15 och C 551/15?

Är den tolkning som gjorts i domstolens domar av den 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), och Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), tillämplig i förevarande mål, Povrv-2032/17, som den hänskjutande domstolen har att pröva?

____________