Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 19 октомври 2018 година – Митница Варна / „Шенкер“ ЕООД

(Дело C-655/18)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Варна

Страни в главното производство

Касатор: Митница Варна

Ответник: „Шенкер“ ЕООД

Преюдициални въпроси

1.    Следва ли чл.242, пар.1, б. „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 952/20131 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза да се тълкува в смисъл, че кражбата на стока, поставена в режим на митническо складиране, при обстоятелствата на конкретния случай, представлява отклонение от митнически режим складиране, вследствие на което да възникне основание за налагане на имуществена санкция за митническо нарушение на титуляра на разрешението.

2.    Има ли характер на административна санкция по смисъла на чл.42,пар.1 и пар.2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза присъждане на равностойността на стоките предмет на митническо нарушение – отклонение от режим „митническо складиране“ и допустима ли е национална правна уредба, която да го регламентира , едновременно с налагането на имуществена санкция. Отговаря ли тази правна уредба на въведените критерии в чл.42, пар.1 , изр.2 от Регламента за ефективност, пропорционалност и възпиране на санкциите за неспазване на митническото законодателство на Съюза.

____________

1 OB 2013, L 269, стр. 1