Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Varna (Bulharsko) dne 19. října 2018 – Mitnitsa Varna v. „Schenker“ EOOD

(Věc C-655/18)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Varna

Účastnice původního řízení

Navrhovatel: Mitnitsa Varna

Odpůrce: „Schenker“ EOOD

Předběžné otázky

Musí být čl. 242 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie1 , vykládán v tom smyslu, že krádež zboží, které bylo propuštěno do režimu uskladnění v celním skladu, za konkrétních okolností, které jsou dány v původním řízení, představuje odnětí z režimu uskladnění v celním skladu, které vede k uložení peněžité sankce za porušení celních předpisů držiteli povolení?

Má uložení povinnosti zaplatit částku odpovídající hodnotě zboží, které je předmětem porušení celních předpisů – v tomto případě odnětí z režimu uskladnění v celním skladu, povahu správní sankce podle čl. 42 odst. 1 a 2 nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, a je ustanovení vnitrostátního práva, které tuto povinnost zaplatit upravuje, přípustné zároveň s uložením peněžité sankce? Odpovídá tato právní úprava kritériím účinnosti, přiměřenosti a odrazujícího účinku sankcí za porušení celních předpisů Unie, obsaženým v čl. 42 odst. 1 druhé větě výše uvedeného nařízení?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 269, s. 1.