Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Varna (Bulgaria) on esittänyt 19.10.2018 – Mitnitsa Varna v. Schenker EOOD

(asia C-655/18)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Varna

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Mitnitsa Varna

Vastapuoli: Schenker EOOD

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin tullikoodeksista 9.10.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (ЕU) N:o 952/20131 242 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että pääasian konkreettisissa olosuhteissa tullivarastointimenettelyyn asetettujen tavaroiden varastamista on pidettävä sellaisena tavaroiden siirtämisenä pois tullivarastointimenettelystä, jonka perusteella luvanhaltijalle määrätään tullioikeudelliseen rikkomukseen perustuva taloudellinen seuraamus?

Onko tullirikkomuksen – tässä tapauksessa tullivarastointimenettelystä pois siirtämisen – kohteena olevien tavaroiden arvoa vastaavan määrän maksettavaksi määrääminen luonteeltaan unionin tullikoodeksista 9.10.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (ЕU) N:o 952/2013 42 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu hallinnollinen seuraamus, ja onko kansallinen säännös, jossa säädetään tällaisesta maksettavaksi määräämisestä taloudellisen seuraamuksen lisäksi, hyväksyttävä? Vastaako kyseinen säännös asetuksen 42 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä säädettyä edellytystä, jonka mukaan unionin tullilainsäädännön rikkomisesta määrättävien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia?

____________

1 EUVL 2013, L 269, s. 1.