Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. oktobrī iesniedza Administrativen sad Varna (Bulgārija) – Mitnitsa Varna/“Schenker” EOOD

(Lieta C-655/18)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Varna

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzējs: Mitnitsa Varna

Atbildētāja kasācijas tiesvedībā:Schenker” EOOD

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 1 , 242. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka preču, kas nodotas uzglabāšanai muitas noliktavā, zādzība konkrēto pamatlietas apstākļu gadījumā ir preču izņemšana no uzglabāšanas muitas noliktavā, kas ir pamats uzlikt atļaujas turētājam finansiālu sodu par muitas tiesību normu pārkāpumu?

Vai pienākumam samaksāt to preču vērtību, kas ir muitas noteikumu pārkāpuma priekšmets (šajā gadījumā - preču izņemšana no uzglabāšanas muitas noliktavā), ir administratīva soda raksturs atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 42. panta 1. un 2. punktam un vai līdztekus finansiāla soda uzlikšanai ir pieļaujama valsts tiesību norma, kas reglamentē šādas samaksas noteikšanu? Vai šis tiesiskais regulējums atbilst regulas 42. panta 1. punkta otrajā teikumā noteiktajiem sankciju par Savienības tiesību aktu muitas jomā pārkāpumiem iedarbīguma, samērīguma un atturēšanas kritērijiem?

____________

1     OV 2013, L 269, 1. lpp.