Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Warna (Bułgaria) w dniu 19 października 2018 r. – Mitnica Warna / „Schenker” EOOD

(Sprawa C-655/18)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administratiwen syd Warna

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: Mitnica Warna

Strona przeciwna: „Schenker” EOOD

Pytania prejudycjalne

Czy art. 242 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/20131 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny należy interpretować w ten sposób, że kradzież towaru objętego procedurą składowania celnego, w okolicznościach takich jak w rozpatrywanej sprawie, stanowi usunięcie z procedury składowania celnego, w związku z czym powstaje podstawa do nałożenia na posiadacza pozwolenia kary pieniężnej za naruszenie celne[?]

Czy nakazanie zapłaty równowartości towarów stanowiących przedmiot naruszenia celnego polegającego na usunięciu z „procedury składowania celnego” ma charakter sankcji administracyjnej w rozumieniu art. 42 ust. 1 i 2 rozporządzenia 952/2013, a także czy dopuszczalne jest uregulowanie krajowe przewidujące wspomnianą zapłatę – równocześnie z nałożeniem kary pieniężnej[?] Czy wspomniane uregulowanie krajowe odpowiada określonym w art. 42 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia i związanym z sankcjami za nieprzestrzeganie przepisów prawa celnego Unii kryteriom skuteczności, proporcjonalności i odstraszania[?]

____________

1 Dz.U. 2013, L 269, s. 1.