Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Varna (Bulharsko) 19. októbra 2018 – Mitnica Varna/„Schenker“ EOOD

(vec C-655/18)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sad Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ kasačného opravného prostriedku: Mitnica Varna

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: „Schenker“ EOOD

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 242 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie1 , vykladať v tom zmysle, že krádež tovaru, ktorý bol prepustený do režimu colného uskladnenia, za konkrétnych okolností konania vo veci samej predstavuje odňatie z režimu colného uskladnenia, ktoré vedie k uloženiu peňažnej sankcie držiteľovi povolenia za colný priestupok?

2.    Má uloženie zaplatenia hodnoty tovaru, ktorý je predmetom colného priestupku – v tejto veci: odňatie z režimu colného uskladnenia –, charakter administratívnoprávnej sankcie podľa článku 42 ods. 1 a ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, a je vnútroštátny právny predpis, ktorý takú platbu upravuje, popri uložení finančnej sankcie prípustný? Zodpovedá táto právna úprava kritériám účinnosti, primeranosti a odrádzajúceho účinku sankcií za priestupky proti colným predpisom Únie obsiahnutým v článku 42 ods. 1 druhej vete nariadenia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1.