Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 19 oktober 2018 – Mitnitsa Varna mot Schenker EOOD

(Mål C-655/18)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Varna

Parter i det nationella målet

Klagande: Mitnitsa Varna

Motpart: Schenker EOOD

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 242.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/20131 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen tolkas så, att stöld av varor som har hänförts till ett tullagerförfarande, under de konkreta omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, utgör ett undandragande från tullagerförfarandet, vilket innebär att innehavaren av tillståndet åläggs en sanktionsavgift på grund av en överträdelse av tullagstiftningen?

2.    Utgör föreläggandet att betala motvärdet för de varor som är föremål för överträdelsen av tullagstiftningen – i förevarande mål undandragandet från tullagerförfarandet – en administrativ sanktion enligt artikel 42.1 och 42.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, och är en nationell bestämmelse tillåten i vilken en sådan betalning regleras, utöver åläggandet av sanktionsavgiften? Uppfyller denna bestämmelse de krav som uppställs i artikel 42.1 andra meningen i denna förordning att sanktioner för överträdelser av unionens tullagstiftning ska vara effektiva, proportionella och avskräckande?

____________

1 EUT L 269, 2013, s. 1.