Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d'appel d'Aix-En-Provence (Франция), постъпило на 23 октомври 2018 г. — Наказателно производство срещу B S и C A

(Дело C-663/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Страна в главното производство

B S и C A

Други страни : Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Преюдициални въпроси

Трябва ли Регламенти № 1307/20131 и № 1308/20132 и принципът на свободното движение на стоки да се тълкуват в смисъл, че въведените с Указа от 22 август 1990 г. дерогационни разпоредби, които ограничават отглеждането на конопа, неговото индустриализиране и търговията с него само до влакната и семената му, установяват ограничение, което е несъвместимо с правото на Съюза?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г.,стр. 608).

2 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 2013 г., стр. 671).