Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel d'Aix-En-Provence (Francie) dne 23. října 2018 – trestní řízení proti B S a C A

(Věc C-663/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Účastníci původního řízení

B S a C A

Další účastníci: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Předběžná otázka

Soudnímu dvoru Evropské unie je předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článků 28, 29, 30 a 32 SFEU, nařízení č. 1307/20131 a č. 1308/20132 , jakož i zásady volného pohybu zboží, přičemž je mu položena otázka, zda tato ustanovení a tyto předpisy musejí být vykládány v tom smyslu, že odchylná ustanovení zavedená vyhláškou ze dne 22. srpna 1990 tím, že pěstování konopí, jeho průmyslové zpracování a jeho uvádění na trh omezují pouze na vlákna a semena, stanoví omezení, které není v souladu s právem Společenství [unijním právem].

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se     stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské     politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř.     věst. L 347, s. 608).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se     stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č.     922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, s. 671).