Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour dʼappel dʼAix-en-Provence (Frankrig) den 23. oktober 2018 – straffesag mod B S og C A

(Sag C-663/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour dʼappel dʼAix-en-Provence

Parterne i hovedsagen

B S og C A

Præjudicielt spørgsmål

Den Europæiske Unions Domstol er blevet forelagt en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 28 TEUF, 29 TEUF, 30 TEUF og 32 TEUF, forordning nr. 1307/2013 1 og nr. 1308/2013 2 samt af princippet om varernes frie bevægelighed, idet det ønskes afklaret, om disse retsforskrifter skal fortolkes således, at de ved bekendtgørelse af 22. august 1990 indførte undtagelsesbestemmelser, hvorefter dyrkning, industriel anvendelse og markedsføring af hamp skal begrænses til plantens fibre og frø, fastsætter en restriktion, der er i strid med fællesskabsretten.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17.12.2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347, s. 608).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17.12.2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347, s. 671).