Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel d’Aix-En-Provence (Ranska) on esittänyt 23.10.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana ovat B S ja C A

(asia C-663/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel d’Aix-En-Provence

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

B S ja C A

Ennakkoratkaisukysymys

Ennakkoratkaisupyyntö SEUT 28, SEUT 29, SEUT 30 ja SEUT 32 artiklan, asetusten N:o 1307/20131 ja N:o 1308/20132 sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen tulkinnasta:

Onko asetuksia N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta tulkittava siten, että kun 22.8.1990 tehdyllä päätöksellä käyttöön otetuilla poikkeusmääräyksillä rajoitetaan hampun viljelyä, sen teollista käyttöä ja sen markkinointia siten, että ne ovat sallittuja vain kuitujen ja siementen osalta, niillä asetetaan rajoitus, joka ei ole yhteisön oikeuden mukainen?

____________

1 Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 608).

2 Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 671).