Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. listopada 2018. uputio cour d'appel d'Aix-En-Provence (Francuska) – kazneni postupak protiv B S i C A

(predmet C-663/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Stranke glavnog postupka    

B S i C A

Druge stranke : Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Prethodno pitanje

Sudu Europske unije upućuje se zahtjev za prethodnu odluku koji se odnosi na tumačenje članaka 28., 29., 30. i 32. UFEU-a, uredbi 1307/20131 i 1308/20132 te načela slobodnog kretanja robe, a kojim mu se postavlja pitanje treba li te tekstove tumačiti na način da se odredbama o odstupanju, uvedenima odlukom od 22. kolovoza 1990., uvodi ograničenje koje nije u skladu s pravom Zajednice jer se njima uzgoj, proizvodnja i prodaja konoplje ograničava samo na vlakna i sjemenke.

____________

1     Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL 2013., L 347, str. 608. i ispravak SL 2016., L 130, str. 7.)

2     Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL 2013., L 347, str. 671. i ispravci SL 2014., L 189, str. 261., SL 2015., L 114, str. 25.)