Language of document :

2018 m. spalio 23 d. Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš B S ir C A

(Byla C-663/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

B S ir C A

Kitos šalys: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Prejudicinis klausimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikiamas prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl SESV 28, 29, 30 ir 32 straipsnių, reglamentų 1307/20131 ir 1308/20132 , taip pat laisvo prekių judėjimo principo išaiškinimo ir siekiama išsiaiškinti, ar šie tekstai turi būti aiškinami taip, kad 1990 m. rugpjūčio 22 d. nutarime numatytose nukrypti leidžiančiose nuostatose, pagal kurias sėjamąsias kanapes auginti leidžiama tik dėl pluošto ir sėklų ir tik juos naudoti pramonėje bei jais prekiauti, įtvirtintas Sąjungos teisės neatitinkantis apribojimas.

____________

1     2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, p. 608).

2     2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, p. 671).