Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Frankrijk) op 23 oktober 2018 – Strafzaak tegen B S en C A

(Zaak C-663/18)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Partijen in het hoofdgeding

B S en C A

Andere partijen: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Prejudiciële vraag

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt verzocht om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 28, 29, 30 en 32 VWEU, de verordeningen nrs. 1307/20131 en 1308/20132 en het beginsel van vrij verkeer van goederen en het Hof wordt verzocht te antwoorden op de vraag of deze voorschriften aldus moeten worden uitgelegd dat de bij het besluit van 22 augustus 1990 ingevoerde afwijkende bepalingen, doordat de teelt, de industriële verwerking van en de handel in hennep wordt beperkt tot uitsluitend vezels en zaad, een met het Unierecht strijdige beperking inhouden.

____________

1     Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347, blz. 608).

2     Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347, blz. 671).